dots Created with Sketch.

Dealers & openingstijden

Privacy verklaring

CarSelexy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder CarSelexy, onderdeel van CarSelexy Nederland B.V.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. De verantwoordelijke
 2. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
 3. Wat zijn persoonsgegevens
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
 5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
 6. Beveiliging en verwerkers
 7. Uw rechten en contact

 

 1. De Verantwoordelijke

CarSelexy Nederland is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. CarSelexy Nederland streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens

CarSelexy Nederland respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor CarSelexy Nederland dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CarSelexy Nederland stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. CarSelexy Nederland heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens.

Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Gebruikersnaam en wachtwoord
Gebruikslogs IP-adres
Taal
Geslacht

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden. Daarnaast kan CarSelexy Nederland in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u de volgende gegevens verwerken:

 • kenteken, serienummer en model van een voertuig;
 • technische gegevens over een voertuig;
 • onderhoudshistorie van een voertuig;
 • eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst;
 • technische gegevens over een voertuig, waaronder connected car;

 

 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van CarSelexy Nederland, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen VDS Automotive Group.

Doel en gebruik van persoonsgegevens De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Gerechtvaardigd belang van CarSelexy Nederland of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer;
 • Toestemming van u;
 • Een wettelijke verplichting; of 
 • Vervulling van een taak van algemeen belang.

Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe. Als overkoepelende entiteit levert CarSelexy Nederland producten en diensten op het gebied van marketing en verkoop van alle CarSelexy voertuigen in Nederland. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact met CarSelexy Nederland heeft, legt CarSelexy Nederland persoonsgegevens vast. CarSelexy Nederland verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik. CarSelexy Nederland gaat zorgvuldig om met uw rechtmatig verkregen persoonsgegevens en doet er alles aan om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Van misbruik van persoonsgegevens buiten onze schuld kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Verbetering van de dienstverlening. Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt CarSelexy Nederland (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer u geen cookies wenst verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Relatiebeheer en marketing. Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Bewaartermijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract –daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

 1. Beveiliging en verwerkers

Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van CarSelexy Nederland hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

 1. Uw rechten en contact

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen.

Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met CarSelexy Nederland. Als u vragen heeft over de manier waarop CarSelexy Nederland met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacyrechten wilt uitoefenen kunt u contact met CarSelexy Nederland opnemen. 

Indien CarSelexy Nederland niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan CarSelexy Nederland u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. CarSelexy Nederland schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wij hebben onze privacyverklaring op 10 januari 2020 voor het laatst gewijzigd. CarSelexy Nederland behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. CarSelexy Nederland adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij u informeren. 

Blijf op de hoogte

* verplichte velden